• طبیعی بودن
  • بدون عوارض جانبی
  • تقویت هورمونهای زنانه
  • تنظیم قاعدگی
  • افزایش میل جنسی